HOMEPAGE COMUNE STORIA GALLERIA FOTOGRAFICA VIVERE A MASULLAS PARCO GEOMINERARIO PROGETTO RAFFAELLO


Protezione Civile
Whatsapp
Facebook
Google Maps
Meteo di Masullas
Rassegna Stampa


Accessibilità del sito

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Copertina del libro

 
Presentazione
 
Sa scomuniga de Predi Antiogu arrettori de Masuddas": un monumento della cultura popolare sarda, scritto in lingua locale, salvo i riferimenti al latino, lingua ufficiale della Chiesa, qui usato nelle formule di scomunica atte a solennemente maledire dei ladri irriverenti "malinnius e discannotus" è oggetto dell'attenzione del demologo e dello storico oltre che del linguista, e fa quindi anche e comunque letteratura.

Predi Antiogu, vittima di un furto di bestiame, subisce in effetti una "decima" ben peggiore e per giunta sfacciatamente sacrilega rispetto a quelle che la classe di appartenenza ha fatto pagare al popolo "cristiano" fin dal medio evo e che - a suon di scomunica, ancor nel 1850 - la chiesa cagliaritana rappresentata da Monsignor Emanuele Marongiu Nurra intendeva continuare ad imporre...

Lungi dall'idea di ancora alimentare una polemica che si è protratta al di là dei termini e della data della legge di abolizione delle decime in Sardegna, ci interessa sottolineare che il clima culturale nel quale nacque l'idea dell'anonimo autore di questa "scomunica" tutta intrisa di un umorismo che Antonio Gramsci definiva particolarmente "fresco e paesano" fu, presumibilmente, quello che tirava in Sardegna e non solo a Masullas intorno al 1850.

Ma "Sa scomuniga" de Predi Antiogu", apprezzata da Gramsci, non lasciò indifferente - per la monumentalità della portata culturale della vita modesta di un paese che vi si rispecchia - il padre e massimo rappresentate ad oggi della linguistica sarda. Diciamo di Max Leopold Wagner che, nel 1942 pubblicò "Sa Scomuniga" in Túbingen con il titolo "Die Strafpredigt des Pfarres von Masuddas, ein Scherzgedicht in der Mundart landlichen Campidano (Sardinien)" ("Il sermone del parroco di Masuddas, poesia scherzosa nel dialetto del Campidano rurale (Sardegna"), più recentemente (1971) edita anche in Londra.Sa scomuniga de Predi Antiogu

arrettori de Masuddas
 

   
Populu de Masuddas,
chi a s'ora de accuiai
is cabonis e is puddas
basseis a scrucullai,
 
  5 donaimí attenzioni
po totu su chi si nau,
si ap' a teni arrexoni
de ciccai is crabas mias,
ca funti giai dua' bias
  10 chi dd'apu fattu notoriu
e custu ad essi su trezzu
e uttimu monitoriu.
Po chi nisciunu però
no pozzad allegai
  15 ni chi sì ni chi no,
avrincus de ignoranzia
ddu torraus a manastai
sagundu sa costumanzia
po odrini de Munzannori.
  20 Po cuddus chi no ddu scinti,
obrascendi a sa dí binti
de su mesi chi ddu' e' bassíu,
ind'una notti `e scuríu
facci a su spanigadroxu
  25 a i' duas oras po is tresi
fuanta prus de xincu o sesi,
chi, a pistoa e a scupetta,
passau' funti in Genneretta,
s'ecca ant assattillau
  30 e is crabas ind'anti liau
de mimmi su Vicariu;
ch'e' sagundu su summariu chi
ddu' a' fattu me in Curia
su missennori Notariu,
  35 ca totu andad a tanori
de su chi ad arrellatau
'oppai Ninni su majori
cun totu' is barracellus
e sagundu s'arrasuttau
  40 de su giugi dellegau
de custa comunidadi,
chi in drottina e sabiori
u' antru no ddu' ind'adi.
Auncas arzeus sa 'oxi:
  45 is crabas fuanta doxi
senza chi sianta contadas
cuattru brabeis angiadas
i atras tres allattantis
chi xincu dis a innantis
  50 po essi troppu pittias
i si ddui fuanta istruías.
Ddui fud u' angioneddu
senza de teni s'annu,
chi a pasci, su scureddu,
  55 no podía' mancu bassí,
ca ddi luxía' su piu
de cantu fu' grassu,
ni a de notti ni a de dí.
Ddui fu' su crabu mannu,
  60 ddui fu' su mascu `e ghia
e u' antru chi ndi tenía
chi donni' annu, po Pasca,
sena nienti de malu,
a una gommai mia
  65 ndi fadía s'arregalu.
E po tali sinnali
pottànta is pegus mius
totus sa gutturada.
Pottàda su crabu sou
  70 po chi essi fattu scidu
sonalla e pitaiou.
Su tontu! A no ai sonau
candu ndi dd'anti liau,
ca ndi fuía bassíu
  75 cun sa daga e is trumbonis,
ca si ant'essi cagau
po finzas is crazonis.
Basta', sigaus a nai
ca no mi 'ollu imbidrigai:
  80 is brabeis fuanta nieddas
e pottànta po sinnali
is origas ispizzadeddas;
fuanta is angioneddus
bellus i arruffadeddus
  85 e po essi cannotus
fuanta sena coa
i a corrixeddus trottus.
I' mascus fuanta totus
de una manta e unu colori:
  90 ddu' indi fudi unu brabudu
e u' antru incorradori
e po tali sinnali,
poita sémpiri attumbàda,
unu corru dd'ammancada.
  95 Is crabas e i su crabu
fuanta a lana ammasturada,
piu longu e piu cruzzu,
e totu accaddaionada;
unu solu ddu' indi fudi
  100 chi camminàd a zoppu
poita nci fudi arrutu
a intru de unu garroppu.
Una ind'anti lassau
ca fu' totu arrungiosa
  105 screpada e ziddiccosa.
E una strumbonada `e balla
ddisi ghettint a s'ammuntu
ca po essi a su scuru
no pottànta s'ogu puntu!
  110 Ehi... chi mindi fuía accatau,
minci e chi si a' parau
e pottau a segu' de carru,
ca sind'ía fatt' andai
sciutus, mannus e nieddus,
  115 seria conca ni xrobeddus.
Basta', torreus a passu,
ca no mi 'ollu annischizzai.
A prus de su chi apu nau,
chi casi mi scarescía,
  120 ddui fu' su mascu sanau,
ca donni' annu dd' 'occía
po Santu Liberau,
e po tali sinnali fudi
a manta pinturina
  125 e pottàda u' ogu scioppau
de una puntura `e ispina.
Eccu totu, in concrusioni,
su chi e' mancau a mimmi.
Basciu pena de scomunioni
  130 e scomunioni maggiori
a is chi anti furau a s'arrettori.
Po odrini de Munzannori
is chi nd'anti pigau abettu
e ddu tenint in serchetu
  135 funti totus obbrigaus
a ridi fai relazioni
in Curia o in cunfessioni,
chini íad essi chi si bolla'
a ddu depi dannunziai
  140 est obbrigau amarolla.
Populu disdiciau,
temerariu e prepotenti,
chi non lassas cosa in logu,
ascutta e poni menti
  145 a su chi na' Predi Antiogu,
asinuncas t'impromittu
chi t'apu a fai unu scrittu
chi per' is arranconis,
sartus e bidazzonis
  150 de bestiamini e de lori
no ddu' ad a abarrai cambu,
ni massaiu, ni pastori
(ohi, amomía, oddeu)
e chi totu sa 'idda intera,
  155 senz' 'e nisciuna spera,
ddu' ad a cabai in prumu
e mannus e pittius
a sa 'ia 'e su fumu!
Populo archiladori,
  160 abbandonau de giai
de sa manu 'e su Criadori,
torrandi a penitenzia!
Si miticoi no ti sboddias
de is affarius de cuscienzia
  165 s'incappa ti ddui troddias.
Ischi... ischi...
Liori cun totu' cantu is tiaus.
Ma poit' e' chi sind'arrieis?
Ma labai ca seis maus,
  170 peu' de osatrus no ddu' ind'adi
e seis in comunidadi
una maniga de ladronis.
Ni brabeis e ni angionis
e ni baccas e ni bois
  175 no dda pódinti campai
sia' de 'idda o síada strangiu
ca ognuno boid intrai
me in su cuu de su cumpangiu.
E ita tiau de manera,
  180 e ita toto imprabastais?
I apustis s'annischizzais
ca sinci 'ettant a galera:
a sa frucca íad essi mellus
e dd'ía a nai prus beni fattu
  185 ca seis tantis mraxanis
e furuncus che i su `atto,
imbidiosus de s'allenu
chi sindi sattant is ogus,
praizzosus che i su cani
  190 ca 'olleis bivi de fura
e senza de traballai,
malandrinus seri' 'e contu
e i su chi pari' prus tontu
indi 'oddi' sa musca in s'aria!
  195 Minci anca seis bassíus
infangaus finzas a bruncu
in donnia sotti `e peccau:
minci e chini s'ad isbiddiau!
Chini, malintenzionau,
  200 si uni' cun tres o cuattru
bribbantis che a iss' 'e totu
e ciccant a s'unu i a s'atru
po ddu torrai a pedí,
chi no ddu podint 'occí.
  205 Chini, malu-penzadori,
boga' famas a su 'ixinu
narendu chi frai Crispinu
a is oras prus serchetas
attura' fendu marietas
  210 e i dd'íad agatau su crabu
gioghendu cun sa pobidda,
candu chi totu sa 'idda
ddu depid arraspettai
ca arrancu de gunnedda
  215 no ndi dd'ad andau mai.
Cropu de anca seis arrutus!
E a mimmi no m'ei' bogau,
aici sindi 'oghint is ogus
e i s'aba de su figau,
  220 chi a mesudí toccau
i mi seu abarrau
aundi e' 'ommai Prudenzia
a fai su meigamma,
candu chi sa scuredda
  225 no potta' mancu dentis
e sena de contai
atrus incumbenientis?
Seis osatrus is bribbantis,
bagadíus e bagadías,
  230 chi a sa muda i a su scuru
inci ‘esseis a manu muru
candu no ddu e' babbai,
ca tengu finza bregungia
de ddu nai me in s'Artai.
 
  235 Ohi... amomia scura!
A no iscí ca ddu e' su 'nferru,
a no teni paura
de cussa bestia `e Luziferru!
E no ddu biei' pintau
  240 ca potta' su fruccaxu
e sa coa de azzraxu
cun farruncas de intruxu?
Cadebai a Coixedda,
cu' is corrus trottoxaus
  245 e is ungheddas de moenti
a groppas de su zrapenti
ca potta' setti concas
sena contai is iscropionis
pibaras e caborus
  250 chi ddu' ind'adi a ceddonis.
E tigris e lionis
e cantu no ddu' ind'adi!
Cantu brabaridadi!
Mincidissu e ita giogu
  255 ddui faid u' tiaueddu:
a su sessu femininu
iddi 'etta' prumu scallau;
a su sessu masculinu
ddi brintad una barrina
  260 chi ddi passa' me in sa schina
e si ndi dd'ogad in cuu.
Ahi, ddu' ind'a' de tremi
e de fai orazioni
mancai fessid unu bremi.
  265 E non prangeis ancora,
ca seis totus crocobendi?
Satana, bessi a foras
de cussu fossu prefundu
e ingiriammidda a tundu
  270 custa 'idda 'e frammassonis
e bogandeddus a truba
de per'is arranconis,
ca ti ddu cumandu eu:
poninceddis unu tarrori
  275 a custa genti schirrioba
chi is domus s'isbéntuinti
che i sa palla in s'axroba,
ca abbisongiu e' chi póttinti
su coru e su figau.
  280 Ma ita mincialli chi seu:
a chini predicu eu?
A is truncus o a sa pedra?
Ma chi zerriu... (no, medra!).
E chi fu' po un'arriabi
  285 sa scomuniga papabi
ddisi 'ettu in su mamentu
e ind'apu a fai scramentu
ca ind'ant a tenni pena
cantu ddu' ind'adi in su 'nferru
  290 in su cuu de sa cadena.
Prestu, 'oppai Ninni Frori,
su sragastanu maggiori,
bitteimindi is candebeddas,
labai ca funti tresi
  295 asutta `e su faristou,
una groga e duas nieddas,
cumanzaiddas a allui
e giai chi seis igui
arregollei s'ebriariu,
  300 totu' is arrasponsorius
e cun s'antifonariu,
sa cappa de pontificabi
s'asprassoriu e su missabi
e istreppus cantu ddu' adi,
  305 ca deu gei tengu innoi
sa scrittura de is Profetas,
is orazionis serchetas
e is brebus de Salamoni,
is salmus sabatinus
  310 cundun'atera orazioni
cosa chi apu fattu eu:
Alfea, betta, agios, o Teu,
mega, solfa, eleison, imas,
vanitas, copua e gimas,
  315 disperditio demoniorum
liburus de 'ommai Osanna,
chi ant a tremi che i sa canna
totu' is contribulaus
virtus, psalmorum martirizaus,
  320 e is iscrittus de Predi Giacu.
Immoi os apu a fai biri
s'onnipotenzia mia
cun totu sa teologia
chi pottu ananti `e is ogus,
  325 chi anti a fueddai is tiaus
mancai fessint a arrogus
e cun s'ornamentariu,
istrumentu poderosu
de mimmi su Vicariu,
  330 chi ad a fai ammoddiai
po totu su sparimentu
su coru prus azzraxau
e ddu depid annichilai
mancai fessi' de stoccu
  335 o chi pottid in pitturras
su piu che zudda `e procu.
Adduncas incumanzeus:
siant iscomunigaus
e anatematizzaus
  340 ab homine et latae sententiae
interditae suspensionis
censura de ogn'incremenzia

de scomunioni maggiori
chi ddi fessi' fruminada
  345 de sa Curia de Arromas,
de totu sa cambarada
de is Papas e Cadrinalis
cun totu' is zaramonieris;
ddu nau e d'arrapitu:
  350 chi siant iscomunigaus
e anatematizzaus
totu' is chi funti brintaus
in s'ecca de su Vicariu,
chi no ddui sia' divariu
  355 in peruna professioni,
siad in gradu e condizioni;
siant iscomunigaus
e anatematizzaus
totu' is capus de i' ladronis...
  360 crobettoris e ischidonis
(e po cussu in custa 'idda
inci a' tanti bribbantis...)
a chini scidiad e scidi
su chi mind'anti liau
  365 e no dd'ad arrellatau.
Siant iscomunigaus
e anatematizzaus
is chi anti donau aggiudu
o calincunu cunzillu,
  370 sia' mannu o sia' pittiu
sia' babbu o sia' fillu,
e candu si nau a totus
s'ad a intendi de seguru
mascus e feminas puru.
  375 E si de is pegus mius
algunu nd'ant 'occiu,
ad essi iscomunigau
chini totu nd'a' pappau,
siad a prangiu siad a cena
  380 e ad a patí sa pena,
comenti chi essi' pisciau
in su Santa Santorum,
nihilis mutationis
percussione clericorum,
  385 che chi mi essi scorriau
fattu a beffa e accracaxau.
Siant iscomunigaus
e anatematizzaus
a chini nd' a' fattu prexu,
  390 siad accanta o siad attesu,
is chi sindi funti arrisius
e is chi sind'ant a arrí
e de manera chi
passi' sa scomunioni
  395 de is babbais a is mammais,
de generazioni in generazioni,
e po chi totu' cantus
atturinti beni ligaus
ddus intregu a Berzebù,
  400 su cumandanti generali
de totu' cantu' is tiaus,
po chi ddus accudad issu,
missus et mincidissus,
dracones et omnes abissus
  405 spiritus procellosus,
strepitus et stridores dentiun
blansphemantium et stridentium,

po chi siant abruschiaus
comenti abruschiant is procus,
  410 supter, supra, inter et foris
in carbonibus desolatoris...
ca seu totu strologau
de candu mind'anti furau
is crabas e is brabeis.
  415 Po chi no pozzanta prusu
rapinai facci a susu
chi middus cabint a fundu
in tenebras interiores
po no biri pru' su mundu.
  420 Ddus truméntinti donnia dí
a mangianu e a merí
cun centu e unu martoriu
po chi zerrint aggitoriu.
E in fini de totu custu,
  425 po chi mroxanta de assustu,
ant'essi de totu is cresias
de is biddas e de Casteddu
toccadas a son' 'e mottu
is campanas a matteddu,
  430 e de morus e de cristianus
de trucus e prubicanus,
e po essi de sinnali
inci 'ettu is candebeddas,
sa stoba e su missabi
  435 e streppus cantu ddu'adi
po chi siant appatigaus,
e aici s'ant a appatigai,
fillus de perdizioni,
maledictus in igne eternum
  440 cun malis et tentationis
et stercus demoniorum.

Tronus, lampus e straccía
e bentus de donnia genia
ddus pozzant accumpangiai
  445 et in testimonium veritatis
siant cum malandrinis
acqua, sulfur et ignis,
et geennam sempiterna,

chi no sciu ita tiau ad essi,
  450 et cum omnibus perditis,
de su chi apu nau innantis
diabolibus et spiritis,
rumoribus et terremotus

tengant a bius i a mottus
  455 eorundem et ipsorum
per omnia secula seculorum.

E ita penzastis ca brullammu
o mi pigastis po maccu
candu si predicammu?
  460 No e' nudda ancora su sciaccu:
gei mi dd'eis a nai
totu sa chiriella
candu fetti si scongiuru
cun cust'atera bagatella
  465 chi no dd'eis a agatai
nimmancu me in su Credu.
Immoi gei nd'eis a intendi
fràsias e maladizionis
de s'annu de Mrechisedecu,
  470 de candu in su traberecu
su babbu nostu Adamu
ía frastimau su fini
de Martini e de Gaini
cun totu s'arrazza insoru.
  475 Immoi 'ollu bi' su coru
de su prus prepotenti,
chin'ad essi aici balenti
de no si spiridai
de sa frozza de is frastimus
  480 chi os apu a brabattai:
surgite ungues et angues
et latrones et furuncos
repetunde de abitaculis
et in sordibus sordescant
  485 et nunquam compungimini
moriant impenitentes
et non amplius revertimini,
surgite de aquilonibus
et omnibus contremniscite,
  490 chi a zicchirriu de is barras
pozzais isciampittai
et oculis sprepeddatis
de crobus e istoris
sint in cornibus fruconatis
  495 et Satanas a sinistris
quadrigentos comburescant
et mulieres necaturas

ca funt eguas pibirudas
sen' `e nisciunu arreparu,
  500 disperdantur, percutiantur
malus genus viperarum.
Scimbulatis et legatis
hominis et feminibus

comenti mallant i' bois.
  505 Truncus i àstuas
bóghinti e pampas de fogu biu,
Cum funibus accollaturas
in speluncam sempiternam
nunqua foras fugaturas.
  510 Surgite, Baalam, de fornacibus,
totu cantu sa canaglia
crucifigite latrones
qui Vicarium furaverunt
et omnibus disperdimini
  515 nisi totum reliquimini
unde, tunde, disurpare,
contristatus stimulantium
nec quemque salvos fieri
eorundem ac flagellis
  520 animis et corporibus
frigoris et tempestate fame,
sitii et nuditate
et nunquam pace in eis,

po sémpiri accabbeis.
  525 Po totu su chi eis fattu
chi totu' is canis de prazza
osi cruxanta avattu
e si sigant aundi seis.
Una passada `e tronus
  530 os abruxi' bius e bonus
e fattus a muzioni,
ancu sind'arrua' s"omu
e sindi 'oghinti a marroni,
chi si bianta camminendu
  535 cun sa conca 'e su 'enugu
e in su camminu paris
os isdollocheis su zugu,
fazzais arrastu 'e crabu
i arrastu `e mraxani,
  540 sindi tiri' donnia cani
un'ancodeddu `e croxu
i a pedra su 'ixinau
si tirid a mottroxu,
e donnia 'otta chi andais
  545 a ciccai femina allena
po fai su mabi crabinu
cussa cosa chi pottais
no indedd' 'ogheis prusu
e che is canis accrobaus
  550 attureis totu e i' dusu.
Sempiri chi éis a bassi
po fai acciappa o a pastorai,
is budellus inní e totu
sindi pozzant abasciai
  555 e si pongiad unu 'entu
chi osi pesid a boai
che i sa folla 'e su sramentu.
Ancu fazzais unu sattu
de sa punta prus in attu
  560 chi sindi 'oddant a cullera
e donni' otta chi a su prossimu
éis a disigiai mabi
sa sangia, fillus mius,
sindi 'oghint a cungiabi
  565 e pudesciais a bius.
Su priogu e su fadigu
osi cruxad a muntoni
comenti su grugulloni
ddui currid a su trigu.
  570 Sempiri siais isconzolaus,
tristus, sena accunnotu,
unu fàmini osi 'engiada
chi osaterus e totu
osi cumanzeis a mussius
  575 e si enga' gana `e attrippai
a chini si 'onad a pappai.
E po podi deu cannosci
cust'arrazza de furuncus
si 'essa' corru' de mascu
  580 e ungheddas de mobenti.
Satana, brutta bestia,
cun arrabiu e furori
si 'onga' sémpiri molestia.
S'enemigu `e su Signori
  585 osi tenti' de manera
chi mammas, babbus e fillus
totus a cropus de obrada
osi segheis i' cillus.
Aici ad essi su fini,
  590 aici ad a morri chini,
o cunzillau o imbiau,
is crabas ind'a' liau
e is brabeis de Predi Antiogu,
chi paxi no ad a tenni
  595 ni arraposu in logu.
Custu serba' po is mascus.
It'ap' a nai immoi
a is eguas colludas?
Minci e chi si a' parau!
  600 Gei nd'éis cundiu sa 'idda
cun centumilla maneras
de lussuria e disonestadi!
Tengu finzas bregungia
de ddu nai me in s'Artari:
  605 sindi andais a Casteddu,
it'anca feis me inní?
Na' c'andais a srebí;
unu tiau, a bagassai!
E finzas po tres arriabis
  610 osi feis iscrapuddai
de pustis chi su sodrau,
su sennori cavalleri
os'ant appiccigau
su mabi furisteri.
  615 E immoi a intru 'e 'idda,
ita manera e' custa,
ita tiau de farringiu?
Totu su logu e' pringiu
e accanta de iscioppai.
  620 Candu mai custu s'e' biu:
is bagadias angiadas!
Eguas de su dimoniu,
anch'e' su matrimoniu
e is cartas de isposai?
  625 Minci e chini s'ad isbiddiau
e pottau a segu' de carru!
E bosu Santu Luxori,
chi seis su protettori
e su Santu miu diciosu,
  630 chi seis tantu poderosu
in celu, in terra e mari,
fadeimiddu su favori:
chi totus de su puntori
mroxanta conca a pari.
  635 Mirai chi siddu nau:
si e' chi middu fei' tenni,
po essi meraculosu
éis a cannosci a mimmi.
Os apu a fai una festa
  640 mancai de cad' 'e s'azza,
ddu ad a essi donnia arrazza
de genti furistera,
ddu ad a benni po finzas
mrachesus de Casteddu,
  645 ddu ad a essi brufessioni
cun suittu e tamburinu,
guettus e fogadoni.
Mirai, si miticoi
no m'alcanzais sa grazia,
  650 no éus a andai cetta-cetta
cun esperus e cumpretas,
e pigu a Santu Cristou
e bosu me in su nicciu
abarrais sou sou.
  655 E un'atera cosa puru:
osi fazzu abarrai
seri' 'e lantia a su scuru.
E osaterus, beccus futtudus,
ancora seis tostaus?
  660 Deu s'abettu, labai!
Ni cun Santus, ni cun tiaus
no nci brulleis meda,
asinuncas oi e totu
ind'éis a torrai sa sceda,
  665 e s'apu a biri a bacceddus,
fattus a cancarroni,
morendu me in sa 'ia
seria de curifessioni.
O creestis ca brullammu?
  670 Oh, ita mobentis chi seis!
Eppuru gei ddu sciéis
chi su carattiri miu
teni' s'autoridadi
de torrai su mottu a biu.
  675 Ellu e duncas? It' e' custu?
Malignus e discannotus,
chi 'olleis degumai
po finzas is sazerdotus?!

Per quanto riguarda il resto del libro, il prologo, il glossario, la versione in prosa, l’appendice ecc., è possibile richiedere nella biblioteca comunale una copia visionabile e completa.

Testata Unione Sarda
22/08/2006

A 127 anni di distanza
Si ride anche oggi con Sa Scomùniga de Predi Antiogu

 

Carattere = A A A
B
Il sito web istituzionale
di Masullas


B
Geomuseo MonteArci
Inaugurazione Conca 'e Cannas
11° Sagra Caboniscu
Masullas in fiore 2016
Geomuseo MonteArci
Museo I Cavalieri delle colline
Festa della Donna 2016
I Calendari di Masullas
Adriano Siuni - Storia dei frati capuccini
Monumento Naturale Su Corongiu de Fanari
Parco Geominerario
Predi Antiogu
Ospitalità
Campanile
CEAS
COMUNE DI MASULLAS – Provincia di Oristano
Via Vittorio Emanuele, 51 - 09090 Masullas
Centralino: 0783 996017 / 0783 990251 - Fax: 0783 991596 - P. IVA: 00074190950
indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.masullas.or.it